"Możliwości"

My szkolni doradcy zawodowi możemy:

 1. współorganizować targi edukacyjne i wycieczki
 2. zapewnić dostęp do informacji w obszarze edukacyjno-zawodowym
 3. prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe
 4. pomagać w rozpoznawaniu potencjału uczniów
 5. organizować spotkania z: specjalistami z poradni PP, przedstawicielami zawodów, pracodawcami
 6. zorganizować punkt doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole
 7. nauczyć uczniów sporządzać dokumenty aplikacyjne

My nauczyciele przedmiotowi możemy:

 1. organizować wyjścia do szkół i zakładów pracy.
 1. prowadzić zajęcia zawodoznawcze w ramach swojego przedmiotu
 1. ( pobudzanie zainteresowań, wykorzystanie wiedzy z mojego przedmiotu w konkretnych zawodach)
 2. wspierać organizację targów edukacyjnych
 3. pomóc przygotować dokumenty aplikacyjne
 4. kształcić się w kierunku poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wspierać pracę doradcy zawodowego
 5. dobrze przygotować uczniów do skutecznego zdawania egzaminów

My Dyrekcja możemy:

 1. wspierać działania doradcy zawodowego
 2. organizować szkolenia rady pedagogicznej
 3. ułatwić wyjścia uczniów poza szkołę
 4. zapewnić warsztat pracy doradcy zawodowego
 5. umożliwić współprace z organizacjami pozaszkolnymi
 6. pozyskać sponsorów

My Rada Pedagogiczna możemy:

 1. ułatwiać wyjścia na zajęcia pozaszkolne
 2. wnioskować do dyrekcji o zwiększenie zasobów finansowych
 3. wnioskować o zatrudnienie specjalistów (doradca, psycholog, pedagog)
 4. wnioskować o skierowanie uczniów na specjalistyczne badania (dysleksja)
 5. wnioskować o zorganizowanie dni otwartych, targów edukacyjnych , konferencji

My inni pracownicy szkoły możemy:

 1. pedagog : wspólnie z doradcą organizować  i przeprowadzać warsztaty, współpracować z PPP, badać predyspozycje, informować o naborze
 2. wychowawcy: organizować wycieczki do szkól, spotkania z przedstawicielami zawodów, warsztaty z zakresu poznawania siebie, predyspozycji
 3. biblioteka: zapewnić dostęp do informacji, organizować targi edukacyjne, pomagać w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych, zorganizować kącik informacji
 4. administracja: pomagać w gromadzeniu i powielaniu materiałów, drukowaniu, przepływie informacji, prowadzić  korespondencję
 5. pielęgniarka: informować o przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu
 6. obsługa: pomagać w organizacji spotkań z przedstawicielami zawodów, dni otwartych

Dodatkowe informacje