Dyrektor

1. Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Olsztyna.

2. Do kompetencji Dyrektora, będącego organem Centrum, należy w szczególności:

1)     kierowanie pracą Centrum;

2)     sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Centrum;

3)     zarządzanie majątkiem i funduszami Centrum;

4)     opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi Olsztyna planów i sprawozdań, o których mowa w  § 10 ust. 2;

5)     w przypadku powołania na stanowisko dyrektora nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami Centrum;

6)     dokonywanie czynności prawnych z zakresu prawa pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

7)     reprezentowanie Centrum;

8)     zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Centrum;

9)     wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Dodatkowe informacje