Dyrektor

1. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, zwanym dalej Ośrodkiem, kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Olsztyna na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 188 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

2. Do zadań dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Ośrodka;

2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Ośrodka;

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Ośrodka;

4) opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi Olsztyna planów i sprawozdań;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli w Ośrodku;

6) dokonywanie czynności prawnych z zakresu prawa pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

7) reprezentowanie Ośrodka.

 

 

Dodatkowe informacje