Zadania

1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, zwany dalej Ośrodkiem, jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie Miasta Olsztyna.

2. Ośrodek działa na podstawie:

1)   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 i 1078);

2)   ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506);

3)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869);

4)   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045);

5)   nadanego mu statutu.

3. Celem działania Ośrodka jest:

1) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności poprzez wspieranie szkół i placówek systemu oświaty w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) wspomaganie szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Olsztyn w zakresie realizowanego procesu wychowania i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych;

3) rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym, eksperymentów pedagogicznych oraz prowadzenia badań pedagogicznych;

4) wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym i zwiększaniu skuteczności procesów edukacyjnych.

4. Do zadań Ośrodka należy:

1)   organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

a)   wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz zmieniającego się otoczenia szkół i placówek,

b)   wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane w procesie ewaluacji zewnętrznej,

c)   realizacji podstaw programowych i tworzenia programów nauczania oraz ich ewaluacji,

d)   diagnozowania potrzeb uczniów,

e)    budowania kultury organizacyjnej lekcji sprzyjającej indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, w tym udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczniów,

f)    przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych,

g)   potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz egzaminów zewnętrznych.

2)   przygotowywanie nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek do rozpoznawania i analizy potrzeb rozwojowych szkół i placówek w zakresie jakości kształcenia, opieki i wychowania;

3)   organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:

a)   dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko,

b)   dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą,

c)   nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową,

d)   nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;

4)   realizowanie innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez Miasto Olsztyn.

5. Ośrodek realizuje swoje zadania, o których mowa w pkt. 4 poprzez:

1)   organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek;

2)   organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;

3)   prowadzenie form doskonalenia, w tym kursów, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i innych form szkoleń uwzględniających potrzeby nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek;

4)   udzielanie konsultacji;

5)   prowadzenie działalności informacyjnej mającej na celu upowszechnianie przykładów dobrej praktyki; 

6)   prowadzenie działalności wydawniczej.

6. Wspomaganie szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki i obejmuje:

1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki;

2) ustalenie sposobów działania prowadzącego do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki;

3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

4) wspólna ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Dodatkowe informacje