XIII Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych

XIII Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych
dla szkół podstawowych
pod patronatem
Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty

Regulamin konkursu
1. Cele konkursu.
• Promowanie aktywności twórczej ucznia.
• Upowszechnianie krytycznej analizy przekazów informacyjnych.
• Rozwijanie zainteresowań kulturalnych oraz rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
• Propagowanie poprawności językowej.
• Popularyzacja czasopiśmiennictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
• Promowanie współpracy zespołowej.
2. Organizatorzy konkursu:
• Szkoła Podstawowa nr 29 im. J. Liszewskiego w Olsztynie.
• ODN w Olsztynie.

3. Patronem medialnym konkursu jest „Gazeta Olsztyńska”.

4. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:
• Konkurs jest jednoetapowy.
• W konkursie biorą udział wyłącznie czasopisma redagowane przez uczniów szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w trzech kategoriach:
o Klasy I - III
o Klasy IV - VI
o Gazetki elektroniczne.

• Do konkursu należy zgłosić wybrane trzy numery gazetki (po 2 egzemplarze z numeru) z bieżącego roku szkolnego 2015/2016. Gazetki w wersji elektronicznej powinny być nagrane na płycie CD, ponadto zgłoszenie winno zawierać link do strony internetowej, na której zamieszczona jest gazetka elektroniczna.
• Gazetki w formie tradycyjnej mogą być napisane odręcznie (ale czytelnie) lub na komputerze.
• Objętość zgłoszonych gazetek powinna wynosić minimum 8 stron bez względu na format.
• Kapituła konkursu będzie oceniać nadesłane prace wg następujących kryteriów:
a) Przedstawianie problemów i tematów istotnych dla środowiska szkolnego i obiektywizm prezentacji.
b) Podejmowanie tematyki związanej z regionem, środowiskiem lokalnym
c) Poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna pisma.
d) Samodzielna i twórcza praca dzieci (bez przedruków). Promowane są oryginalne rysunki.
e) Różnorodność form, w tym dziennikarskich (np. wywiady, recenzje, opowiadania, sprawozdania, itp.).
f) Profesjonalizm formalny: strona tytułowa, wyczerpująca stopka redakcyjna, numeracja stron, czytelność, wykorzystanie miejsca w gazetce.
g) Zastosowane chwyty wizualne w gazetkach elektronicznych.
5. Termin nadsyłania gazetek.
Prace oraz kartę zgłoszeniową uczestników do udziału w konkursie należy przysłać do dnia 23 III 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie,
ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn,
tel./fax 89-523 51 64.
6. Finał konkursu.
• Komisję oceniającą stanowić będą: przedstawiciel ODN w Olsztynie, dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej", pracownik UWM, nauczyciel polonista z SP 29 w Olsztynie, przedstawiciel pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży w Olsztynie.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Internecie pod adresem: www.sp29.olsztyn.pl do 12 kwietnia 2016 roku.
• Najlepsze zespoły redakcyjne zostaną wyróżnione dyplomami i upominkami.
• Wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2016 roku podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie.
• Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości zostaną przesłane nagrodzonym redakcjom drogą e-mailową.
• Zwycięskie gazetki i ich redakcje zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej”.

7. Uwagi końcowe.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania gazetek nadesłanych na konkurs.
• Nagrodzone gazetki zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawce podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej”.
Organizatorzy

Regulamin konkursu plik.pdf

Karta zgłoszenia plik.doc

Dodatkowe informacje